ADME/TOX

Servisní jednotka ADME/TOX je součástí vědecko-servisní skupiny Biochemické Farmakologie a věnuje se in-vitro charakterizaci ADME vlastností potenciálních léčiv před jejich prvním podání zvířeti. Tento servis byl vyvinut na podporu projektů cíleného lékového vývoje v rámci ÚOCHB bez nutnosti outsourcingu. Nabízíme portfolio základních ADME testů, které se pravidelně objevují v nejčasnějších fázích lékového výzkumu a odpovídají především na otázky spojené s jejich metabolickou stabilitou, permeabilitou a rozpustností ve vodných médiích. Znalost ADME profilu experimentálních látek má prediktivní význam pro dosažení dostatečné expozice při podání zvířeti. Vzhledem ke stále se zpřísňující legislativě v rámci EU lze očekávat, že v brzké budoucnosti již nebudou etickými resortními komisemi schvalovány projekty pokusů na zvířatech s experimentálními látkami bez znalosti jejich in vitro ADME profilu. ADME služby aktuálně zahrnují následující testy:

• Kinetická rozpustnost

• Vazebnost na plazmatické proteiny

• Plazmatická stabilita

• Mikrozomální stabilita

• PAMPA

• CACO-2 permeační test


Kvantifikace látek probíhá v MRM módu (multiple ion monitoring) na přístroji ECHO-MS, kterého součástí je hmotnostní spektrometr TRIPLE QUAD 6500+ (SCIEX) a ECHO modul (dávkovač vzorků na bázi akustických vln), který umožňuje analyzovat vzorky vysokou rychlostí (kolem 1 vzorku za sekundu). ECHO-MS umožňuje měřit z 384 jamkových a 1536 jamkových destiček (v současnosti garantujeme výsledky za použití 384 jamkové destičky). 

Podrobnosti

Kinetickou rozpustnost můžeme stanovit v PBS pufru (pH 7.2) a také v simulacích žaludečního (pH 1.7) a střevního prostředí (pH 6.5). Rozpustnost potenciálních léčiv v těchto prostředích je klíčová při jejich absorpci žaludkem a/nebo střevními buňkami.

Vazebnost látek na plazmatické proteiny je další důležitý parametr, který určuje, jak rychle se látka bude z těla vylučovat. Vysoká vazebnost na proteiny znamená pomalejší vylučování látky z organismu. Podmínkou proveditelnosti experimentu je vysoká stabilita látek v plazmě.

Plazmatická stabilita je definovaná poločasem rozpadu látky v plazmě. Látky nestabilní v plazmě nejsou častokrát vhodné pro použití jako léčivo. Na výběr je lidská, myší a potkaní plazma.
Mikrozomální stabilita určuje, jak rychle se látka zmetabolizuje v játrech a je rovněž definována poločasem rozpadu látky. V játrech probíhá řada detoxifikačních reakcí, které můžou látku změnit v metabolit ještě před tím, než dosáhne požadovaného cíle. Na výběr k stanovení stability jsou, jako v případě plazmy, lidské, myší a potkaní mikrozomy.
PAMPA (Parallel artificial membrane permeability assay) je test, kterým se stanovuje permeabilita látek z donorové do akceptorové jamky. Jedná se o pasivní difuzi přes syntetickou lipidovou membránu. Pasivní permeace napoví, jak je látka ochotna penetrovat přes membránu bez použití aktivního transportu. Zároveň se může odhalit „lepení“ látek na plastové stěny jamek, což se hodí při posuzování výsledků CACO-2 eseje.
CACO-2 test simuluje vstřebávání látek střevními buňkami. Používá se na to vrstva linie buněk kolorektálního adenokarcinomu. Výstupem je permeace z apikální (donorové) do bazolaterální (akceptorové) jamky, kde k tomu přispívá jak pasivní, tak aktivní transport přes buňky. Sleduje se i parametr „recovery“, který vyjadřuje množství látky, které se v buňkách zmetabolizovalo nebo v buňkách zůstalo.

Pro registraci vzorků k ADME servisu využijte formulář dostupný na této stránce.

Kontakty 

Helena Mertlíková Kaiserová (zadávání požadavků, konzultace)

Karel Chalupský (zadávání požadavků, konzultace)

Timotej Strmeň (technické detaily, MS analýza)